Civilsamhällets HR-funktion

HR-arbete handlar om att ta sitt arbetsgivaransvar på allvar, tillvarata människors potential och att skapa gynnsamma förutsättningar för prestation. Har din organisation en medarbetarstrategi som gör skillnad redan i platsannonsen? Rekryterar ni rätt personer? Har cheferna tid att leda eller drunknar de i administration? Och följer organisationen gällande lagar och regler? Det är normalt att behöva stöd i HR-frågor. Även de mest framgångsrika organisationerna tar extern hjälp. Hur kan Thinkandact bidra till din organisations utvecklade HR-arbete?

hr-cykel.png

Stöd hela vägen - från anställning till avveckling

Thinkandact erbjuder stöd i HR-arbetets alla delar: från anställning till avveckling. Thinkandact är din HR-funktion, men extern. Vi utgår från din organisations förutsättningar och behov och kan användas både som strategiskt och operativt bollplank, i utveckling av nya arbetssätt, till chefsstöd, i skapandet av styrande dokument och som partner kring att utreda och föreslå förbättringsåtgärder. Vår styrka ligger i att se helheten, förstå delarna och erbjuda expertkunskap. För ideella organisationer som vill ha hjälp med att utveckla HR-arbetet är Thinkandact det naturliga valet.

Thinkandact och Johan Welander har hjälpt oss med systematiskt och strategiskt HR- och ledningsarbete, implementering av ny ledningsstruktur (inklusive utbildning av ledningsgrupp), inkoppling på kollektivavtal, införande av målstyrd arbetstid, framtagande av medarbetarpolicy, faciliterad dialog ordförande-verksamhetschef och varit ett löpande stöd i HR-arbetet. Det har varit oerhört hjälpsamt med kompetent stöd!
— Anna, verksamhetschef i organisation utan egen HR-funktion
 
 
karta-grå.png

Vad vill du bli bättre på?

Thinkandact ger stöd i HR-arbetets alla faser: attrahera, behålla & utveckla samt avveckla. Vad behöver du hjälp med just nu? Här listas ett flertal områden och exempel på HR-tjänster som Thinkandact arbetar med.

Attrahera

 • Employer Branding – åtgärder för att stärka organisationens arbetsgivarvarumärke och attrahera kandidater

 • Rekrytering: utveckla rekryteringsprocessen, ta fram rekryteringsstrategi, utbilda i kompetensbaserad rekrytering, stöd i genomförande av rekrytering – öppen rekryteringsprocess eller via search/headhunting

 • Introduktionsprocessen

Behålla & utveckla

 • Organisationsutveckling

 • Medarbetarsamtal 

 • Kompetensutveckling: strategi, bygga en egen akademi, pedagogik och rollfördelning

 • Performance Management-processen och verktyg

 • Fackliga förhandlingar

 • Lönerevision, lönekriterier och utveckling av löneprocessen

 • Svåra samtal

 • Talent Management-processen och verktyg

 • Medarbetarskap

 • Ledarskap och chefsroll

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering

 • Styrdokument inom HR-området

Avveckla

 • Uppsägningar

 • Avslutsprocess och verktyg