Ledarskap och chefsroll

Berättelser om att ”vi har problem med ledarskapet”, ”ledningsgruppens beslut genomförs inte”, ”vi har arbetsuppgifter som ingen riktigt vill ta ansvar för” eller ”vi har en enhet som inte fungerar, fastän medarbetarna individuellt är skickliga” är några av ledarskapsutmaningarna organisationer stöter på. Förr eller senare. Problem skaver, växer och riskerar få stora följdeffekter för människor, verksamhet och organisation. Då kontaktar organisationen gärna Thinkandact för att resonera kring olika slags stöd. Men lika ofta kontaktas vi av en chef eller organisation som vill bli bättre, kanske bäst i sin nisch. Det finns inte nödvändigtvis ett identifierat problem att lösa utan istället vill organisationen ta nästa steg i sin utveckling och har identifierat att hög kvalitet på ledarskapet och, i en del fall, en utvecklad chefsroll är avgörande.

ledarskap och chefsroll

Vad handlar ledarskap och chefsroll om?

Även om organisationer kan ha utmaningar, finns nästan alltid också något unikt och bra. Det vill vi värna. Det är ofta det unika, särarten, som gör att organisationen och verksamheten startade och finns kvar idag. Och som gör att människor söker sig till organisationen, engagerar sig och stannar kvar. Men ibland uppstår så klart frågor som organisationens ledande företrädare behöver hantera. Proaktivt eller reaktivt. Det kan vara att beslut i organisationen inte blir genomförda, att medarbetare inte presterar eller fungerar i organisationen, att företrädare i ledningsgruppen eller styrelsen beter sig illa eller handla om rollfördelningen styrelse-kansli. Ibland kan det destruktiva ha pågått i flera år. I det slags situationer måste ledande företrädare - styrelser, chefer, HR-funktionen - och andra agera. För att våga ta i de svåraste personalfrågorna eller styrelseutmaningarna behöver du mod, kunskap och handlingsförmåga. Och ibland hjälp utifrån.

 
 

Stöd i ledarskapet och kompetensutveckling för chefer

Thinkandact skräddarsyr lösningarna i de uppdrag vi går in i utifrån behov som identifieras. Men för att ändå få en bild av olika stöd som kan komma ifråga, ges ett antal exempel. Ofta görs några av insatserna parallellt. Det brukar ge större positiv effekt.

 • Utvecklingsprogram för organisationens chefer - alla, ledningsgruppen eller mellanchefer

 • Ledningsgruppsutveckling - engångsinsats eller ett flertal insatser över en längre tid

 • Framtagande och stöd i implementering av ledarskapspolicy eller liknande styrdokument

 • Träning och utbildning i att leda en idéburen/värderingsstyrd organisation

 • Chefsutbildning - engångsinsats eller ett antal moduler på olika teman

 • Chefshandledning - enskilt eller i grupp

 • Löpande konsultativt chefsstöd till enskilda chefer

 • Handledning/regelbundna möten med ordförande och högste chef ihop

 • Processledning av (chefs)nätverk internt

 • Chefsforum - kreativ problemlösning och erfarenhetsutbyte i grupp

 • Styrelseledamöters arbetsgivarroll och HR-ansvar

 • Psykometriska tester och feedback för chefer - lär känna dig själv