Programledning och mötesutveckling

Ett bra möte, och skicklighet i ledning av mötet, är avgörande för deltagarnas engagemang, vilja att bidra och mötets resultat. Forskning visar att så mycket som 30-50% av mötestiden kan uppfattas som bortkastad av mötesdeltagarna. För chefer är möten, och mötesledning, en huvuduppgift i rollen eftersom de själva deltar i och många gånger leder möten större delen av sin arbetsdag. Mötena, och ledningen av dem, är en nyckeluppgift i majoriteten organisationer och mötesledning en strategisk uppgift för chefer, medarbetare och förtroendevalda. Rätt använda blir möten fantastiska forum för lärande, utveckling och kreativitet. Okunskap i mötesledning och mötesmetodik kan däremot vara ödesdigert för människors delaktighet, trivsel och prestation.

möten-grå.png
Imponerande att kunna lotsa en sådan blandad grupp framåt!
— Mentor i utvecklingsprogram för chefer som Thinkandact programleder

Varför är programledning och mötesutveckling avgörande?

Få saker är så irriterande som dåliga möten, eftersom vi spenderar så mycket tid i dem. Mötesforskare konstaterar dessutom att framtiden kommer innehålla ännu fler möten och att många jobb kommer bestå av att bara ha möten. Därför är mötenas förberedelser, genomförande och efterarbete avgörande.

Det finns verktyg, kunskap och stöd som gör möten roliga, kreativa och framför allt meningsfulla. Du som leder möten kan lära dig att bli en bättre mötes- eller processledare. Det har du, dina möteskollegor och verksamheten stor nytta av. Nycklarna till framgångsrik mötesledning ligger i att se mötet som bestående av tre delar: före, under och efter mötet. Bra genomförda möten bygger nästan alltid på god planering och genomtänkt upplägg av mötet, att mötesledaren möjliggör att alla ges plats, kan medverka aktivt och bidra med sin kompetens.

 
 

Vad kan Thinkandact bidra med kring programledning och mötesutveckling?

Spanarna, fiskskål, debattboxning, konsulterna, open space, påverkanstorg, panelsamtal, värderingsövningar, bikupor, Lego, reflekterande team, TV-program (japp!), praktikfall - ja metoderna som kan användas för att göra möten och utvecklingsarbete kreativt, meningsfullt och resultatskapande är många. Thinkandacts grundare Johan Welander har sedan början av 2000-talet utbildat i mötes- och processledning, skrivit handböcker kring inkludering och mötesmetodik och lett tusentals möten. Smarta och inkluderande metoder är inte i första hand tekniker, utan många gånger genomtänkta arbetssätt som bygger på idéer om att i möjligaste mån använda människors fulla kapacitet och inte tappa eller exkludera kompetens som finns i rummet. 

Exempel på stöd Thinkandact erbjuder kring programledning och mötesutveckling är:

  • Moderering av samtal, konferenser, debatter och medarbetardagar (Almedalen, Bokmässan, HR-dagar eller interna mötesplatser)

  • Kompetensutveckling i att leda möten

  • Programledning av utvecklingsprogram, exempelvis mentorskapsprogram och ledar-/chefsutvecklingsprogram

  • Pedagogiskt och metodmässigt stöd i att skapa interna mötesplatser för anställda eller förtroendevalda (medarbetardagar, årsmöten, styrelsemöten och liknande)

  • Programledning och konceptutveckling av organisationens ”kompetensakademi” - att skapa ett internt utbud av kompetensutvecklande aktiviteter

  • Årsmötesordförande.

Från ungdomsorganisationer till Ikea, landsting och Rädda Barnen

Vad har en ledarutbildning för ungdomsorganisationer, ett utvecklingsprogram för ledande företrädare i civilsamhället, ett mentorskapsprogram för chefer, en intern medarbetardag på Rädda Barnen och ett open space för Ikea gemensamt? De bygger alla på inkluderande metoder, arbetssätt som främjar mångas deltagande parallellt och har genomtänkt processledning som röd tråd. Dessutom har Thinkandacts Johan Welander varit programledare. Inför respektive sammanhang har det varit nödvändigt att beakta: Vilka människor deltar just här? Hur lär deltagarna bäst? Vilka förutsättningar behövs för att alla ska komma till sin rätt? Och hur skapas ett tryggt rum där människor tar aktivt ansvar både för eget och andras mående, lärande och utveckling? 

Kreativa mötesplatser uppstår sällan av en slump, men enkla förberedelser sänker trösklar, bidrar till ökade förutsättningar för lärande och en vilja att bidra och prestera. Prova du med.