Mentorskap

Mentorskap är en form för lärande och utveckling som kan användas i olika sammanhang. Det kan vara yrkes-/professionsinriktade mentorskapsprogram, som del av inträde på arbetsmarknaden, vid ledarutveckling, i traineeprogram, för skolelever, för förtroendevalda och i många organisationer som del av introduktionen på den nya arbetsplatsen.

Idén med mentorskap, och mentorskapsprogram, är i regel att mentor och adept träffas under en viss tid för att lära och erfarenhetsutbyta. Det kan handla om tre, sju, nio eller tolv månaders program beroende på syfte och målgrupp. Inom ett mentorskapsprogram sker ofta  gemensamma kompetensutvecklande inslag och träffar där alla mentorer och adepter möts. Många gånger har mentor och adept mer gemensamt än vad som skiljer dem åt som människor, i sin roll eller i sin ambition. Det ömsesidiga utbytet är kärnan i relationen. I regel har också mentorn något adepten vill ha mer av. Det kan vara erfarenheter, kunskaper eller nätverk men också informell eller tyst kunskap som adepten behöver för sitt uppdrag, sitt arbete eller för att ta nästa steg i sin utveckling. Mentorskap som lärform kan underlätta kunskapsöverföringen.

bubblor-grå.png

Varför mentorskap?

I en mentorskapsrelation är både adept och mentor aktiva och bidrar med sina erfarenheter från arbete, utbildning och livet i stort. Fungerande mentorskap mellan mentor och adept bygger på förtroende och relationsbyggande. En annan bärande princip är att det är adeptens behov och målsättningar som styr vad mentor-adeptrelationen fokuserar och vilka ämnen som tas upp när mentorn och adepten träffas.

En mentor är en slags vägledare och stödjare. Mentorns uppgift är att på olika sätt medverka till adeptens utveckling och att ibland utmana adepten utifrån den målsättning hen har. 

 
 

Vilka tjänster erbjuder Thinkandact kring mentorskap?

Efter att ha konceptutvecklat och varit programledare för fler än 30 mentorskapsprogram för målgrupperna nyanlända/utrikesfödda personer, chefer, trainees och medarbetare och utbildat mer än 1000 personer i mentorskap har Thinkandacts Johan Welander stor kunskap och erfarenhet av arbete med mentorskap. Både internt i organisationer och inte minst i externa program med deltagare från olika branscher, sektorer och roller. Thinkandact kan drifta hela mentorskapsprogram, från rekrytering och urval av adepter och mentorer, till att programleda, kompetensutveckla och utvärdera mentorskap.

Följande är ett urval av tjänsterna som erbjuds:

  • Programledare och utvecklare av mentorskapsprogram

  • Kompetensutveckling i mentorskap - för anordnare, adepter och mentorer

  • Training of trainers: kompetensutveckling av organisationer och personer som redan arbetar med mentorskap

  • Utvärdering av mentorskapsprogram

  • Författare till handböcker och andra material/verktyg om mentorskap.

 
 

Mentorskapsprogram för utrikesfödda akademiker och boken Kliv in

Inslag i TV 4 Nyhetsmorgon med anledning av mentorskapshandboken  Kliv in .

Inslag i TV 4 Nyhetsmorgon med anledning av mentorskapshandboken Kliv in.

Sedan 2010/2011 har Thinkandact varit en av programledarna för ett stort antal mentorskapsprogram med målgruppen nyanlända/utrikesfödda personer. Mentorskap har visat sig vara en framgångsrik metod för att komma i arbete - inte minst i branscher där nätverk, informella kunskaper och arbetsplatskultur uppfattats spela stor roll för möjligheterna till jobb. 

För att dela framgångsfaktorer, lärdomar och metoder kring mentorskap till fler, har Johan Welander och en kollega skrivit Kliv in - handbok i mentorskapsprogram för utrikesfödda. Boken riktar sig både till anordnare av mentorskapsprogram och deltagande adepter och mentorer. Kliv in är två böcker i en och finns både som pappersbok och e-bok. Läs mer här

Är du nyfiken på vad ett mentorskapsprogram för chefer kan handla om?

Lyssna gärna på Chefspodden där Johan Welander intervjuas inför uppstarten av ett nytt program.