Styrelseutveckling = motion för idéburna

Thinkandact har under hösten förmånen att jobba med några idéburna organisationers styrelser. Bland annat hjälper vi till med kompetensutvecklande inslag för nyvalda styrelser och ordföranden i flerledsorganisationer. Självklart skiljer sig organisationers uppdrag, faser, storlek, ambition och utmaningar åt, men majoriteten idéburna organisationer har ett stort antal gemensamma drag och därmed behov som liknar varandra. Trots varje organisations särarter och speciella behov. Styrelser har sannolikt mer snarare än mindre gemensamt - och kan därför lära sig av varandra. Några reflektioner kring vad idéburna organisationers styrelser tränar på och som behöver ges tid till att arbeta med är:

  • Målbild: VAR vill vi vara om en viss tid (3, 5, 10 år) och var är vi IDAG.

  • Hur gå från IDAG till ÖNSKAT LÄGE: Hur, rent praktiskt, göra för att närma sig organisationens eller styrelsens målbild.

  • Prioriterade utvecklingsåtgärder: Av det som identifierats, vilka åtgärder är absolut viktigast och bör prioriteras?

  • Vem gör vad: Roll- och ansvarsfördelning styrelse-kansli, internt i styrelsen, mellan ordförande och högste tjänsteperson/chef.

  • Samarbete styrelse-kansli: Vad behövs för att rollfördelningen ska fungera smidigt dagligdags? Vad krävs av styrelsen? Av kansliet?

  • Mitt ansvar vs hela styrelsens ansvar: Vad kan och bör jag som enskild styrelseledamot göra som del av utvecklingsarbetet? Vad behöver var och en - alla - göra? Och hur skapar organisationen bra förutsättningar både för enskilda styrelseledamöter, styrelsen som kollektiv och helhet och kansliet?

  • Kompetensutveckling för styrelsen: För att lyckas med de höga ambitionerna som styrelsen har behöver majoriteten idéburna organisationer satsa på kompetensutveckling. För styrelsen som helhet, men ibland lite extra för vissa enskilda ledamöter. Vad är prioriterade områden att lära de kommande åren? Identifiera dessa. Planera och budgetera för lärandet. Avsätt nödvändig tid.

Vilka utmaningar och behov av kompetensutveckling sitter du och din styrelse med?